Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΑΙΓΙΣ»

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εντός 3 ημερών από την ανάρτηση της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, ήτοι έως και 23/4/2018 και ώρα 15:00,  να αποστείλουνσχετική Αίτηση συνοδευόμενη από πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα(τύπου Europass) στο e-mail  του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Β. Αιγαίου ptaba@ptaba.gr Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων είναι αναρτημένη εδώ. Η πρόσκληση αφορά Ειδικούς Επιστήμονες (ΕΕ)