ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του έργου: «Σύμβουλος διαχείρισης έργου για τον συντονισμό και την συμπλήρωση των αναφορών προόδου του ΠΤΑΒΑ της πράξης ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020».
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (17.600,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ή (14.193,55 € πλέον ΦΠΑ).
Δείτε την ανακοίνωση εδώ.
/dyn/userfiles/files/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απευθείας Ανάθεσης Συντονισμού διαχείρισης(1).pdf