Διαχειριστική Επάρκεια

Το Περιφερειακό Ταμείο διαθέτει αυτόνομα Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Β, έργα & πράξεις χωρίς τεχνικό περιεχόμενο (προμήθεια, υπηρεσίες κλπ), πράγμα που του επιτρέπει να είναι δυνητικός δικαιούχος των συγχρηματοδοτούμενων έργων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.
Επιπλέον το Ταμείο διαθέτει και Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Β σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (ως ταμειακή υπηρεσία της ΔΙΣΑ).

 Αυτά τα δύο έγγραφα Διαχειριστικής Επάρκειας έχουνε ισχύ για το διάστημα κατά τη τρέχουσα μεταβατική περίοδο, μέχρι την έναρξη εφαρμογής του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων, του ΕΛΟΤ.
Ήδη έχουνε ξεκινήσει οι διαδικασίες προσαρμογής μας στις απαιτήσεις του νέου αυτού προτύπου.
 
Η Διαχειριστική Επάρκεια του Ταμείου πληροί όλες τις απαιτήσεις, ήτοι:

 1. Επάρκεια εφαρμοζόμενου κανονιστικού πλαισίου & Συμβατότητα με το  Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο.
 2. Κατάλληλη οργανωτική δομή (απαραίτητες υπηρεσίες και όργανα καθώς και αντίστοιχες διαδικασίες).
 3. Τεκμηρίωση των διαδικασιών διαχείρισης (Εγχειρίδιο).
 4. Επάρκεια υλικοτεχνικού υποδομής.

 

Αναλυτικότερα

Απαίτηση 1: Το Ταμείο εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο συμβατό με το Κοινοτικό Δίκαιο στις διαδικασίες ανάθεσης έργων, στην υλοποίηση, στη διαχείριση και παρακολούθησή τους. 

Απαίτηση 2: Διαθέτει τις υπηρεσίες και τα αρμόδια όργανα που είναι υπεύθυνα για:

 • Προγραμματισμό έργων – ενεργειών.
 • Σχεδιασμός και ωρίμανση.
 • Διενέργεια Διαγωνισμών φυσικού αντικειμένου.
 • Παρακολούθηση και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου.
 • Οικονομική Διαχείριση Έργων.
 • Καθορισμός αρμοδιοτήτων και διάκριση καθηκόντων.
   

Απαίτηση 3: Διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών ενώ χρησιμοποιεί τυποποιημένα έντυπα, προϋποθέσεις που καλύπτονται μέσα από την πιστοποίηση κατά ISO 9001 2000 την οποία έχει η υπηρεσία μας από 04-08-2008.

Τα εγχειρίδια περιγράφουν αναλυτικά και με σαφήνεια τις διαδικασίες τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, τις διαδικασίες προγραμματισμού (σχεδιασμός – ωρίμανση- υλοποίηση) των έργων καθώς και τις διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης.
Τα Ταμείο  διαθέτει διαδικασίες και μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου της συνολικής διαχείρισης.

Απαίτηση 4:  

 • Εφαρμόζει μηχανογραφική Λογιστική
 • Παρακολουθεί ηλεκτρονικά τα έργα
 • Διαθέτει τεχνική υποστήριξη της όλης υποδομής του
 • Διαθέτει χώρους ασφαλούς τήρησης των αρχείων και πληροφοριών
 • Έχει τυποποιημένα έντυπα