Τα νέα

02 Οκτ
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης προμήθειας όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι ο Σχεδιασμός και Συντονισμός «Άσκησης επί Χάρτου» στο Βόρειο Αιγαίο (3.1.2), και η Συμμετοχή στη Συνδυασμένη Διασυνοριακή Άσκηση επί Πεδίου (6.1.2) της πράξης ΑΙΓΙΣ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα
28 Σεπτ
2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του έργου: «Σύμβουλος διαχείρισης έργου για τον συντονισμό και την συμπλήρωση των αναφορών προόδου του ΠΤΑΒΑ της πράξης ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020».

Διαβάστε περισσότερα
03 Απρ
2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Οργάνωση Εκδηλώσεων, Εκπόνηση Υλικού Ταυτότητας - Προβολής και Σχεδιασμός, Λειτουργία και Συντήρηση Διαδικτυακής Πύλης της πράξης ΑΙΓΙΣ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή των Τεχνικών Χαρακτηριστικών, που ενσωματώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του

Διαβάστε περισσότερα