Τα νέα

24 Σεπτ
2020

Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης του Έργου "Εξοπλισμός Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βο

Εξοπλισμός Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Η/Ζ, Αντλία και Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας, της Πράξης ΑΙΓΙΣ Interreg Ελλάδα-Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα
11 Φεβρ
2020

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του Έργου «Προμήθεια εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης GPS και διαχείρισης στόλου οχημάτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» που απαιτείται στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «ΑΙΓΙΣ: Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων».- Πακέτο Εργασίας 5.1.3.

Διαβάστε περισσότερα