Τα νέα

28 Σεπτ
2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του έργου: «Σύμβουλος διαχείρισης έργου για τον συντονισμό και την συμπλήρωση των αναφορών προόδου του ΠΤΑΒΑ της πράξης ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020».

Διαβάστε περισσότερα
21 Μάιος
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

Τήρηση Ποιοτικών Προδιαγραφών Έργου (1.1.2), Μελέτη Δεδομένων Έργου για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (3.1.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 6.1.1) και Σχεδιασμός Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων του Έργου (6.1.3)

Διαβάστε περισσότερα
03 Απρ
2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Οργάνωση Εκδηλώσεων, Εκπόνηση Υλικού Ταυτότητας - Προβολής και Σχεδιασμός, Λειτουργία και Συντήρηση Διαδικτυακής Πύλης της πράξης ΑΙΓΙΣ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή των Τεχνικών Χαρακτηριστικών, που ενσωματώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του

Διαβάστε περισσότερα