Τα νέα

02 Οκτ
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης προμήθειας όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι ο Σχεδιασμός και Συντονισμός «Άσκησης επί Χάρτου» στο Βόρειο Αιγαίο (3.1.2), και η Συμμετοχή στη Συνδυασμένη Διασυνοριακή Άσκηση επί Πεδίου (6.1.2) της πράξης ΑΙΓΙΣ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα
28 Σεπτ
2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του έργου: «Σύμβουλος διαχείρισης έργου για τον συντονισμό και την συμπλήρωση των αναφορών προόδου του ΠΤΑΒΑ της πράξης ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020».

Διαβάστε περισσότερα
21 Μάιος
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

Τήρηση Ποιοτικών Προδιαγραφών Έργου (1.1.2), Μελέτη Δεδομένων Έργου για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (3.1.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 6.1.1) και Σχεδιασμός Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων του Έργου (6.1.3)

Διαβάστε περισσότερα