Πιστοποίηση κατά ISO 9001

Το Περιφερειακό Ταμείο, έχει πιστοποιηθεί από 5 Αυγούστου 2008 από ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό, κατά ISO-9001. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σχεδιάζει, παρακολουθεί και βελτιώνει τις διεργασίες που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πελατών του (Δημόσιοι Φορείς, Ιδιωτικοί Φορείς, πολίτες).
 
Αντικείμενο της πιστοποίησης είναι:
  • Σχεδιασμός, Διαχείριση και Υλοποίηση Έργων και Δράσεων στο πλαίσιο Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων.  
  • Κάλυψη των απαιτήσεων των κριτηρίων Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
 
Αυτό γίνεται σε 4 βασικούς άξονες:
 
Δέσμευση της Διοίκησης για εστίαση στον πελάτη και εφαρμογή πολιτικής  ποιότητας.
Υπάρχει σχεδιασμός του Συστήματος, Οργάνωση, Ανασκόπηση όλου του Συστήματος. Το Ταμείο έχει τεκμηριώσει και κωδικοποιήσει τόσο τις λειτουργικές της διαδικασίες καθορίζοντας με σαφήνεια αρμοδιότητες Εισροές και Εκροές, Υπεύθυνους και Αρχεία, αλλά και μια σειρά υποστηρικτικών διαδικασιών που διατηρούν ενεργό ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του οποίου αναβαθμίζεται διαρκώς η αποτελεσματικότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις Προτύπου.
 
Διαχείριση Πόρων, που σημαίνει κάλυψη απαιτήσεων για τη διαχείριση πόρων και ειδικότερα των ανθρώπινων πόρων.
 
Υλοποίηση των παρεχομένων Υπηρεσιών, που σημαίνει κάλυψη απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες. Το Ταμείο καθορίζει όλες τις διεργασίες και δραστηριότητες που απαιτούνται από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), τη μεταξύ τους διαδοχή καθώς και τα κριτήρια και μεθόδους που απαιτούνται για να εξασφαλισθεί ότι οι διεργασίες είναι αποτελεσματικές.
 
Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση, που σημαίνει ότι παρακολουθεί, αποτιμά και αναλύει τις διεργασίες και δραστηριότητες που υπάγονται στο ΣΔΠ και αναπτύσσει ότι ενέργειες απαιτούνται, ώστε να επιτυγχάνεται προσχεδιασμένα αποτελέσματα και βελτιώσεις σε αυτές τις δραστηριότητες. Παράλληλα ελέγχει και επιθεωρεί εσωτερικά το Σύστημα σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα από καθορισμένες διαδικασίες, εσωτερικούς ελέγχους, επεξεργασία στοιχείων μη συμμορφώσεων, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες. Αναθεωρεί και επανασχεδιάζει όπου είναι απαραίτητο, ώστε να διατηρείται  λειτουργικό  και αποτελεσματικό το ΣΔΠ, με προσανατολισμό στην ικανοποίηση του πολίτη και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών μας.