Πιστοποίηση

Τι είναι η πιστοποίηση Υπηρεσιών κατά ISO 9001:2015

Το ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο που προσφέρει αποδείξεις της δέσμευσης ενός Οργανισμού στην ποιότητα και τη διαρκή βελτίωση της απόδοσής του. Το ISO 9001:2015 βασίζεται στις εξής αρχές διαχείρισης ποιότητας:

  • Εστίαση στον πελάτη - οι οργανισμοί βασίζονται στους πελάτες τους και επομένως χρειάζεται να οργανώσουν τις δραστηριότητές τους γύρω από την εκπλήρωση των αναγκών της αγοράς.
  • Ηγεσία - χρειάζεται ηγεσία που να δεσμεύεται συνειδητά στην εξασφάλιση της ποιότητας.
  • Εμπλοκή των εργαζομένων - δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι εμπλέκονται πλήρως στο να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι του οργανισμού.
  • Προσέγγιση μέσω Έργων και Διεργασιών - για να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι του οργανισμού, πρέπει πόροι και δραστηριότητες να κατευθύνονται  μέσα από συγκεκριμένες Διεργασίες και Έργα, με μετρήσιμα αποτελέσματα.
  • Συνεχής βελτίωση- η εφαρμογή της συνεχούς βελτίωσης ως μέρος της καθημερινής κουλτούρας αποτελεί το βασικό στόχο για έναν οργανισμό.
  • Αποφάσεις βασιζόμενες σε δεδομένα - οι αποτελεσματικές αποφάσεις βασίζονται στη λογική και διαισθητική ανάλυση δεδομένων και στοιχείων.
  • Αμοιβαίες ευεργετικές σχέσεις με προμηθευτές - τέτοιες σχέσεις θα αυξάνουν την ικανότητα να δημιουργείται αξία.