Ταυτότητα

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχει έδρα στη Μυτιλήνη.  Συνεστήθη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με τον Ν.2218/94 και τις τροποποιήσεις του και εποπτεύεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
 
Το Περιφερειακό Ταμείο διοικείται από 9μελές Δ.Σ. με Πρόεδρο τον εκάστοτε Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Η θητεία του ΔΣ είναι πενταετής. Με την υπ’ αριθμ. 16/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, ανακηρύχθηκε Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου ο κ. Κωνσταντίνος Ι Μουτζούρης, ο οποίας είναι και ο Πρόεδρος του Ταμείου για την επόμενη 5ετία.

Πλέον, τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης εντάσσονται στους "Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης", οπότε υιοθετούν το δημόσιο λογιστικό και καταχωρούν τα οικονομικά τους στοιχεία σε κεντρικό επίπεδο, ενώ παράλληλα τηρούν το "Μητρώο Δεσμεύσεων".

Κύριες αρμοδιότητες:

  1. Το Π.Τ.Α Β. Αιγαίου είναι η Αρχή Πληρωμής για τη πλειοψηφία των έργων & δράσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τη Περιφέρεια Β. Αιγαίου 
  2. Σχεδιασμός, συμμετοχή, διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για λογαριασμό της Περιφέρειας Β. Αιγαίου 
  3. Σχεδιασμός, συμμετοχή, διαχείριση και υλοποίηση Έργων και Δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
  4. Τεχνική και Επιστημονική υποστήριξη του έργου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.