Συχνές Ερωτήσεις

Διαδικασία πληρωμής Έργων Συλλογικών Αποφάσεων
 
Ένα θέμα που μπαίνει κατά καιρούς από τους ενδιαφερόμενους (πολίτες ή εκπροσώπους φορέων ή εταιρειών) είναι για τη ταχύτητα της πληρωμής κάποιου λογαριασμού τους. Παραθέτουμε τη διαδικασία που προηγείται της πληρωμής, όπου φαίνονται όλα τα διαδοχικά στάδια καθώς και οι εμπλεκόμενοι φορείς.
Η διαδικασία αυτή προκύπτει από μια σειρά σχετικούς νόμους και διατάξεις οι οποίοι πρέπει να τηρούνται στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ, του ΕΣΠΑ κλπ. Είναι σαφές ότι ως Υπηρεσία είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τη κείμενη νομοθεσία και ελεγχόμαστε συχνά για αυτό τόσο από εθνικούς φορείς (πχ Υπηρεσία ΕΔΕΛ του ΥΠΟΙΟ) όσο και από αρμόδια κλιμάκια της ΕΕ.
 
Όσον μας αφορά ως Ταμείο, κάνουμε συνειδητή προσπάθεια να αποφύγουμε τη τυπολατρία και τις περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η προσπάθεια αυτή αναγνωρίζεται από τις απαντήσεις που μας δίνουν οι συναλλασσόμενοι πολίτες και φορείς σε σχετικά Ερωτηματολόγια
 
Αναλυτικά η διαδικασία πληρωμής
 
  • Ένταξη του έργου στο ΠΕΠ (απόφαση ένταξης της ΕΔΑ Β.Αιγαίου)
  • Εγγραφή του έργου στην αντίστοιχη Συλλογική Απόφαση
  • Διαβίβαση 1ου Λογαριασμού από τον φορέα υλοποίησης προς α) ΕΔΑ Β.Αιγαίου, β) ΔΙΣΑ Β.Αιγαίου γ) Περιφερειακό Ταμείο
  • Ορισμός υπολόγου - κατανομή / χρηματοδότηση από ΔΙΣΑ Β.Αιγαίου
  • Αίτημα Επιλεξιμότητας από το Ταμείο προς ΕΔΑ Β.Αιγαίου
  • Εισήγηση πληρωμής (επιλεξιμότητα) προς το Ταμείο από ΕΔΑ Β.Αιγαίου
  • Έλεγχος δικαιολογητικών πληρωμής / χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Ταμείο
  • Πληρωμή του αναδόχου ή φορέα (άμεση ή έμμεση πληρωμή)