Έργα - Ευρωπαϊκά Προγράμματα

ADAPTO Περιφέρειες που προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή
• Συνοπτική Περιγραφή
• Υλικό Δημοσιότητας
• Εγχειρίδια / Οδηγοί
• Μελέτες
• Άλλο
BIOBUS Το έργο αναφέρεται στη Καινοτόμο Επιχειρηματική Ανάπτυξη η οποία θα είναι βασισμένη στους πόρους της Βιοποικιλότητας του Βορείου Αιγαίου.
• Συνοπτική Περιγραφή
• Υλικό Δημοσιότητας
• Εγχειρίδια / Οδηγοί
• Μελέτες
• Πιλοτικές Δράσεις
• Άλλο
CARBONTOUR Το έργο αναφέρεται στο Στρατηγικό Σχεδιασμό Προς Ένα Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα στον Τομέα των Τουριστικών Καταλυμάτων.
• Συνοπτική Περιγραφή
• Υλικό Δημοσιότητας
• Εγχειρίδια / Οδηγοί
• Μελέτες
• Πιλοτικές Δράσεις
• Άλλο
ERMIS Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες κατά κοινή παραδοχή αποτελούν την ραχοκοκαλιά των τοπικών κοινωνιών των ευρωπαϊκών περιφερειών και ιδιαίτερα αυτών με τα οικονομικά, κοινωνικά αλλά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
EUFOFINET Το έργο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών και της δασοπροστασίας, μέσω της μεταφοράς στο Βόρειο Αιγαίο υφιστάμενων μεθόδων & καλών πρακτικών.
• Συνοπτική Περιγραφή
• Υλικό Δημοσιότητας
• Εγχειρίδια / Οδηγοί
• Μελέτες
• Πιλοτικές Δράσεις
• Άλλο
FARINN Στόχος του έργου είναι η βελτίωση τόσο των συνθηκών όσο και του υφιστάμενου πλαισίου ανάπτυξης, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για ένα Μοντέλο Καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που θα σέβεται τις αρχές της αειφορίας, της κοινωνικής ευθύνης και της καλύτερης ποιότητας ζωής.
FORCLIMADAPT Στόχος του έργου είναι η προστασία και η αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων, οι οποίοι είναι αποτέλεσμα των κλιματικών αλλαγών. Έτσι το έργο ασχολείται με την προσαρμογή της διαχείρισης των δασών της Μεσογείου στις κλιματικές αλλαγές, με άμεσο ενδιαφέρον την μεγιστοποίηση των ικανοτήτων προσαρμογής των δασών βελτιστοποιώντας έτσι τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων αλλά και των τοπικών ενδημικών ειδών.
INCENDI Το έργο έχει ως βασικό του αντικείμενο την πρόληψη των πυρκαγιών και την εφαρμογή ολοκληρωμένων μεθόδων προστασίας των δασικών εκτάσεων στις ευαίσθητες περιοχές της Μεσογείου.
• Συνοπτική Περιγραφή
• Υλικό Δημοσιότητας
• Εγχειρίδια / Οδηγοί
• Μελέτες
• Πιλοτικές Δράσεις
• Άλλο
MEDRISK Το έργο στοχεύει να επιλύσει τη μη ικανοποιητική συνέργεια της λειτουργίας των συστημάτων πρόληψης κινδύνων που απειλούν το περιβάλλον και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων (ξηρασία, ερημοποίηση, πυρκαγιές, σεισμοί, ρύπανση) στην Μεσόγειο. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η δικτύωση των φορέων αντιμετώπισης των παραπάνω καταστροφών σε τοπικό, περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο.
ORPHEAS Το έργο αναφέρεται στη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης τοπικής στρατηγικής για την ενίσχυση της απασχόλησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία θα αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που δημιουργεί η νησιωτικότητα και η γεωγραφική της απομόνωση και ταυτόχρονα θα εκμεταλλεύεται τις θετικές προϋποθέσεις που δημιουργεί για την αειφόρο ανάπτυξη και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας η υψηλή ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και η σημαντική πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.
ΕΝΕΡΓΕΙΝ Το έργο αναφέρεται στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην ανάπτυξη Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας σε δημόσιους χώρους και δημόσια κτίρια.
• Συνοπτική Περιγραφή
• Υλικό Δημοσιότητας
• Εγχειρίδια / Οδηγοί
• Μελέτες
• Πιλοτικές Δράσεις
• Άλλο