Επιχειρηματικότητα

BIOBUS Το έργο αναφέρεται στη Καινοτόμο Επιχειρηματική Ανάπτυξη η οποία θα είναι βασισμένη στους πόρους της Βιοποικιλότητας του Βορείου Αιγαίου.
• Συνοπτική Περιγραφή
• Υλικό Δημοσιότητας
• Εγχειρίδια / Οδηγοί
• Μελέτες
• Πιλοτικές Δράσεις
• Άλλο
ERMIS Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες κατά κοινή παραδοχή αποτελούν την ραχοκοκαλιά των τοπικών κοινωνιών των ευρωπαϊκών περιφερειών και ιδιαίτερα αυτών με τα οικονομικά, κοινωνικά αλλά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
FARINN Στόχος του έργου είναι η βελτίωση τόσο των συνθηκών όσο και του υφιστάμενου πλαισίου ανάπτυξης, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για ένα Μοντέλο Καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που θα σέβεται τις αρχές της αειφορίας, της κοινωνικής ευθύνης και της καλύτερης ποιότητας ζωής.