Περιβάλλον - Ενέργεια

ADAPTO Περιφέρειες που προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή
• Συνοπτική Περιγραφή
• Υλικό Δημοσιότητας
• Εγχειρίδια / Οδηγοί
• Μελέτες
• Άλλο
CARBONTOUR Το έργο αναφέρεται στο Στρατηγικό Σχεδιασμό Προς Ένα Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα στον Τομέα των Τουριστικών Καταλυμάτων.
• Συνοπτική Περιγραφή
• Υλικό Δημοσιότητας
• Εγχειρίδια / Οδηγοί
• Μελέτες
• Πιλοτικές Δράσεις
• Άλλο
EUFOFINET Το έργο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών και της δασοπροστασίας, μέσω της μεταφοράς στο Βόρειο Αιγαίο υφιστάμενων μεθόδων & καλών πρακτικών.
• Συνοπτική Περιγραφή
• Υλικό Δημοσιότητας
• Εγχειρίδια / Οδηγοί
• Μελέτες
• Πιλοτικές Δράσεις
• Άλλο
FORCLIMADAPT Στόχος του έργου είναι η προστασία και η αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων, οι οποίοι είναι αποτέλεσμα των κλιματικών αλλαγών. Έτσι το έργο ασχολείται με την προσαρμογή της διαχείρισης των δασών της Μεσογείου στις κλιματικές αλλαγές, με άμεσο ενδιαφέρον την μεγιστοποίηση των ικανοτήτων προσαρμογής των δασών βελτιστοποιώντας έτσι τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων αλλά και των τοπικών ενδημικών ειδών.
INCENDI Το έργο έχει ως βασικό του αντικείμενο την πρόληψη των πυρκαγιών και την εφαρμογή ολοκληρωμένων μεθόδων προστασίας των δασικών εκτάσεων στις ευαίσθητες περιοχές της Μεσογείου.
• Συνοπτική Περιγραφή
• Υλικό Δημοσιότητας
• Εγχειρίδια / Οδηγοί
• Μελέτες
• Πιλοτικές Δράσεις
• Άλλο
MEDRISK Το έργο στοχεύει να επιλύσει τη μη ικανοποιητική συνέργεια της λειτουργίας των συστημάτων πρόληψης κινδύνων που απειλούν το περιβάλλον και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων (ξηρασία, ερημοποίηση, πυρκαγιές, σεισμοί, ρύπανση) στην Μεσόγειο. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η δικτύωση των φορέων αντιμετώπισης των παραπάνω καταστροφών σε τοπικό, περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο.
ΕΝΕΡΓΕΙΝ Το έργο αναφέρεται στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην ανάπτυξη Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας σε δημόσιους χώρους και δημόσια κτίρια.
• Συνοπτική Περιγραφή
• Υλικό Δημοσιότητας
• Εγχειρίδια / Οδηγοί
• Μελέτες
• Πιλοτικές Δράσεις
• Άλλο