Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013"

ΕΝΕΡΓΕΙΝ Το έργο αναφέρεται στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην ανάπτυξη Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας σε δημόσιους χώρους και δημόσια κτίρια.
• Συνοπτική Περιγραφή
• Υλικό Δημοσιότητας
• Εγχειρίδια / Οδηγοί
• Μελέτες
• Πιλοτικές Δράσεις
• Άλλο