Προκήρυξη έργου FARINN

Το Περιφερειακό Ταμείο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους για την παροχή υπηρεσιών για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 2, 3 & 4» του έργουFaRInn «SEE/D/0252/1.3/X – Facilitate Responsible Innovation in SEE Countries», έως και την Δευτέρα 11 -02 -2013 και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Π.Τ.Α. Βορείου Αιγαίου, Αργ. Εφταλιώτη 3, Μυτιλήνη 81-100. Το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται για την Τρίτη 12/02/2013 και ώρα 12:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός του ανοιχτού διαγωνισμού είναι 102.300,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση και εισήγηση της Επιτροπής Εισήγησης Ανάθεσης, η οποία θα συστάθηκε με Απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Β. Αιγαίου.

Κατά λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προδιαγραφές της προκήρυξης του ανοιχτού Τεύχους Διαγωνισμού με 27/09-01-2013 του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν από τα γραφεία του Π.Τ.Α. Περιφέρειας Β. Αιγαίου, Αργ. Εφταλιώτη 3, Μυτιλήνη 81-100, τηλ. 22510-37737/47370, email. eu.projects@ptaba.gr, Υπόψη κ. Στράτου Βουγιούκα ή να το κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του Ταμείου (www.ptaba.gr)

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Β. Αιγαίου και στο πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα της υπηρεσίας και να δημοσιευτεί σε 1 εφημερίδα πανελλήνιας εμβέλειας, σε μία τοπική εφημερίδα και στο Εθνικό Τυπογραφείο.