ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SMAPE (Shared Mobility Action Programmes Exchange) σύμφωνα και με την υπ. αριθμ. 06/2023 απόφαση του ΔΣ, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη. 

Αρχείο πρόσκλησης