«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ“ ΕΝΕΡΓΕΙΝ»

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου προκηρύσσει  πρόχειρου μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Υλοποίηση Δράσεων Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης, καθώς και την Ανάπτυξη Υλικού Προώθησης, Δικτύωσης και Συνέργιας  στο Βόρειο Αιγαίο, στο πλαίσιο του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΝ: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο» (Κ5_01_01), ενταγμένου στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς σε συνδυασμό με τη  χαμηλότερη τιμή.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης για τις υπηρεσίες υποστήριξης των δράσεων Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης, καθώς και την Ανάπτυξη Υλικού Προώθησης, Δικτύωσης και Συνέργιας  στο Βόρειο Αιγαίο του  Συμβούλου Εμπειρογνώμονα ή της Εταιρείας που θα το αναλάβει (External expertise), ανέρχεται συνολικά σε Πενήντα Οχτώ Χιλιάδες ευρώ και μηδέν Λεπτά (58.000) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων.

Το Περιφερειακό Ταμείο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στα γραφεία του Π.Τ.Α. Βορείου Αιγαίου, Αργ. Εφταλιώτη 3, Μυτιλήνη 81-100, υπόψη κ. Βουγιούκα Στράτου, έως και 15 ημερολογιακές ημέρες μετά την ανάρτηση της εν λόγω πρόσκλησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του Ταμείου www.ptaba.gr.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο …(Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός έργου ΕΝΕΡΓΕΙΝ.doc)