Παράταση της από 08.06.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παρατείνεται η από 08.06.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τρεις επιπλέον ημέρες.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος , να αποστείλουν σχετική Αίτηση συνοδευόμενη από πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (τύπου Europass) στο e-mail  του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Β. Αιγαίου ptaba@ptaba.gr Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων είναι αναρτημένη εδώ. Η πρόσκληση αφορά Ειδικούς Επιστήμονες (ΕΕ)