ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης προμήθειας όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Αντικείμενο του διαγωνισμούείναι ο Σχεδιασμός και Συντονισμός «Άσκησης επί Χάρτου» στο Βόρειο Αιγαίο (3.1.2), και η Συμμετοχή στη Συνδυασμένη Διασυνοριακή Άσκηση επί Πεδίου (6.1.2) της  πράξης ΑΙΓΙΣ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στην έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Β. Αιγαίου που βρίσκεται στην οδό Αργ. Εφταλιώτη 3, στην πόλη της Μυτιλήνης, την 15 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 23.387,10 € πλέον ΦΠΑ για τον Σχεδιασμό και Συντονισμό «Άσκησης επί Χάρτου» στο Βόρειο Αιγαίο (3.1.2) και την Συμμετοχή στη Συνδυασμένη Διασυνοριακή Άσκηση επί Πεδίου (6.1.2)  της πράξης ΑΙΓΙΣ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

 

Πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο για τη διακήρυξη:

/dyn/userfiles/files/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΣΚΗΣΕΩΝ final 18PROC0037738262018-10-02.pdf