Τα νέα

21 Μάιος
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

Τήρηση Ποιοτικών Προδιαγραφών Έργου (1.1.2), Μελέτη Δεδομένων Έργου για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (3.1.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 6.1.1) και Σχεδιασμός Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων του Έργου (6.1.3)

Διαβάστε περισσότερα
03 Απρ
2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Οργάνωση Εκδηλώσεων, Εκπόνηση Υλικού Ταυτότητας - Προβολής και Σχεδιασμός, Λειτουργία και Συντήρηση Διαδικτυακής Πύλης της πράξης ΑΙΓΙΣ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή των Τεχνικών Χαρακτηριστικών, που ενσωματώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του

Διαβάστε περισσότερα